items
Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

ABOUT US

About FREEDA 關於品牌


FREEDA 是一個生活風格品牌,希望能透過產品陪伴大家,一起有意識地探索及體驗生命的各種可能性。

2018 年夏末,由二位主理人共同創立,在這幾年品牌摸索的過程中,我們的目標與定位也逐漸清晰。我們希望能夠透過品牌中的每個環節,包含織品的設計、面料的選擇、包材的選用及社群行銷的規劃等,提供更具意識的選擇。

點擊
關於品牌閱讀更多 FREEDA 的品牌故事。

Brand Vision 品牌理念


FREEDA 作為一個生活風格品牌,希望能夠在機能性、美感與友善環境三者中摸索出平衡的方式,並期許透過品牌傳達意識生活的理念,陪伴我們的消費者一起探索。

真誠與我們的消費者、廠商、合作夥伴相處與共事,在過程中勇於嘗試與體驗、保持開放的心態迎面每一項對於未來的可能性,並樂於與消費者分享我們的經驗與過程、一起學習、分享,是品牌的核心價值。

點擊品牌理念閱讀更多 FREEDA 的核心價值。